Skip to main content

Terms of Service

Witamy na platformie edukacyjnej prowadzonej z użyciem, technologii MOOC - Massive Open Online Course - Masowy Otwarty Kurs Online (dalej zwanej Platformą).

Rejestracja na kursy w ramach projektu MOOC LIFE-MAPPINGAIR/PL jest niezbędna do skorzystania z kampanii edukacyjno-informacyjnej na rzecz czystszego powietrza i wymaga podania podstawowych danych osobowych dotyczących uczestnika tego Projektu. Dane są niezbędne dwóm administratorom danych osobowych:
 1. Uniwersytet Wrocławski jest dostawcą treści przedstawianych przy pomocy niniejszej platformy i realizatorem Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL oraz administratorem danych uczestników Projektu.

 2. Politechnika Wrocławska jest dostawcą systemu E-Science, w ramach którego działa Platforma wykorzystywana do realizacji Projektu oraz administratorem danych użytkowników kont na Platformie.

Poniżej znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne obu administratorów danych osobowych, które podajemy zgodnie z wymogami RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:


KLAUZULA INFORMACYJNA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 1. Uniwersytet Wrocławski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności, w tym prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Uczelni.

 2. Uniwersytet Wrocławski ma siedzibę przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław i jest administratorem danych, w rozumieniu RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika serwisu internetowego UWr odbywało się zgodnie z przepisami.

 3. W Uczelni powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD (at) uwr.edu.pl.

 4. Jeśli podczas korzystania z serwisów internetowych UWr gromadzone są jakiekolwiek dane, które uznać można za dane osobowe, wówczas Uczelnia przestrzega zasad wskazanych przez RODO oraz inne przepisy dotyczące ochrony danych, a w szczególności dba o to, aby:

  1. przetwarzane odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, a w pozyskiwaniu danych przyświecały konkretne, uzasadnione cele;
  2. gromadzić jedynie niezbędne i prawidłowe dane i tylko na taki czas, jaki jest konieczny;
  3. przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, oparty na ocenie ryzyka.

 5. Dane użytkownika serwisu internetowego UWr mogą być przekazywane jedynie osobom upoważnionym, sprawdzonym podmiotom, z którymi zostały zawarte stosowne umowy oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 6. Uniwersytet Wrocławski dba o to, aby każda osoba działająca z upoważnienia Uczelni mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na polecenie Uczelni.

 7. Uniwersytet Wrocławski podejmuje niezbędne działania, aby prawa użytkownika serwisu internetowego UWr, odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, były właściwie spełniane, a w szczególności aby:

  1. komunikacja odbywała się w sposób przejrzysty;
  2. udzielane były właściwe informacje i dostęp do danych osobowych;
  3. wypełniane były żądania do których użytkownik serwisu internetowego UWr ma prawo, w tym sprostowania i usuwania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 8. Uczelnia stara się wykonać dobrze obowiązki przewidziane w RODO i innych przepisach dotyczących ochrony danych, niemniej użytkownik serwisu internetowego UWr ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 1. Informacje o plikach cookie w serwisach Uniwersytetu Wrocławskiego.
 1. Dane prywatne na temat użytkowników nie są rozpowszechniane i przekazywane innym podmiotom.

 2. Podczas odwiedzin naszej witryny mogą być zapisywane pliki cookie, które zawierają między innymi: numer IP użytkownika, dostawcę Internetu użytkownika, sposób poruszania się użytkownika po naszej witrynie (np. jakie zakładki otwiera), nazwę przeglądarki, z której korzysta.

 3. Pliki cookie użytkownik może zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki, uniemożliwi to zalogowanie się do strony, gdyż funkcjonalność ta wymaga działających ciasteczek

 4. Liczba odwiedzin na naszej stronie internetowej jest monitorowana przez Google Analytics, w celu gromadzenia danych o popularności naszej witryny i sposobie korzystania z niej. Akceptując naszą politykę plików cookie, użytkownik zgadza się na analizę swoich danych przez Google Analytics.
KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
 1. Informacje o administratorze danych

  Administratorem danych osobowych użytkowników zakładających konto na Platformie jest Politechnika Wrocławska z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu. Z tym administratorem danych można skontaktować się w formie tradycyjnej pisząc na powyższy adres siedziby z dopiskiem "WCSS PWr - MOOC LIFE-MAPPINGAIR/PL" albo na adres e-mail: mooc (at) e-science.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących sposobu przetwarzania danych w Uczelni na adres e-mail: iod (at) pwr.edu.pl.

 2. Podstawy przetwarzania danych

  Podstawą przetwarzania danych na Platformie przez jej dostawcę jest:

  1. dobrowolna zgoda użytkownika wyrażana przez udostępnienie danych, zaakceptowanie regulaminu usług świadczonych w ramach infrastruktury e-science.pl i kliknięcie "Utwórz konto";

  2. niezbędność do zawarcia umowy, którą tym samym Dostawca zawiera z użytkownikiem (podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

  4. niezbędność do zapobiegania oszustwom, próbom podszywania się, nieuprawnionemu pozyskiwaniu danych i atakom przeprowadzanym na usługi Dostawcy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy – przez okres przedawnienia roszczeń z jej tytułu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – *dotyczy tylko usług odpłatnych.

  W celu realizacji zawartej umowy dane osobowe Użytkownika takie jak imię i nazwisko, publicznie widoczna nazwa użytkownika oraz adres e-mail są niezbędne do tego aby umożliwić mu korzystanie z Platformy. Jeśli Użytkownik skorzysta do uwierzytelnienia przy zakładaniu konta z jakiejś zewnętrznej aplikacji bądź usługi (z konta w Google albo w eduGAIN) może dojść do udostępnienia dodatkowych danych zgodnie z polityką ich dostawców (np. w przypadku Google będą to nazwa użytkownika, adres e-mail, ustawienia języka i zdjęcie profilowe). Dostawca nie używa danych Użytkowników do ich profilowania ale przetwarza dane w sposób zautomatyzowany.

 3. Źródło i odbiorcy danych

  Dane osobowe użytkownika pozyskiwane są od samego Użytkownika bezpośrednio w czasie zakładania konta na Platformie. Dostawca uznaje konto Użytkownika na Platformie za „usługę społeczeństwa informacyjnego” dlatego w przypadku Użytkownika poniżej 16-ego roku życia Dostawca wymaga aby zgodę na Utworzenie konta i przetwarzanie danych osobowych wyrażał rodzic bądź prawny opiekun. Dostawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby rejestrującej konto i prawo do usunięcia konta założonego z naruszeniem powyższej zasady. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników Platformy jest Uniwersytet Wrocławski w związku z jego rolą dostawcy i realizatora Projektu. Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, którym Dostawca Platformy je udostępni w związku z obsługą prawną, audytami czy rozliczeniami (jeśli dotyczy). Odbiorcy tacy mogą stać się odrębnymi administratorami danych. Poza odbiorcami danych dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 4. Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą

  Administrator zapewnia Użytkownikowi (po potwierdzeniu jego tożsamości) prawa do:

  1. uzyskania informacji o zakresie informacji na jego temat przetwarzanych przez Administratora;

  2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych;

  3. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. usunięcia danych osobowych (gdy podstawą przetwarzania nie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze).

  6. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO ponieważ Administrator przetwarza dane na podstawie zgody i robi to w sposób zautomatyzowany;

  7. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. uzasadnionego prawnie interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO) – i dane nie będą przetwarzane chyba że Dostawca wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  Ponadto osobie, której dotyczą dane osobowe i która uważa, że Administrator narusza RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

  Dodatkowe informacje o tym jak dane osobowe przetwarza Politechnika Wrocławska dostępne są w polityce prywatności na stronie: https://pwr.edu.pl/ochrona-danych-osobowych/polityki-prywatnosci